תחומי עיסוק

ליטיגציה מסחרית ותאגידית

הסדרי חוב
וחדלות פירעון

שוק ההון

עסקאות מסחריות בינלאומיות

נדל"ו
מלונאות

עסקאות
מימון