הודעה בדבר זימון אסיפות לצורך התייעצות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א’) ו-(סדרה ב’) של תשואה 10 בע”מ (בהסדר נושים)

משמרת חברה לשירותי נאמנות בע”מ הנאמן לאגרות החוב (סדרה א’), והרמטיק נאמנות (1975) בע”מ, הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב’) של תשואה 10 בע”מ (“החברה”), מתכבדות להודיע בזאת על כינוסן של אסיפות התייעצות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א’) ו-(סדרה ב’) של החברה (באסיפות אלו לא תתקיימנה הצבעות), אשר תתקיימנה ביום ה’ ה – 29 בספטמבר 2016, בשעה 13:00 ,בבית הרמטיק, רח’ הירקון 113 תל אביב קומה 7. נושאים העומדים על סדר היום ומידע נוסף מפורטים בקובץ הרצ”ב.

שתף:

שלח לנו הודעה