הודעה מאת משמרת, חברה לשירותי נאמנות בע”מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה א’) והרמטיק נאמנויות (1975) בע”מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ב’)

להלן הודעה מאת משמרת חברה לשירותי נאמנות בע”מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה א’) והרמטיק נאמנויות (1975) בע”מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ב’) בדבר חלוקת דיבידנד, שהתקבל במסגרת הסדר הנושים של החברה, למחזיקי אגרות החוב של החברה.

תשואה 10 הודעה למחיזיקים

שתף:

שלח לנו הודעה