הודעה מאת משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע”מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה א’)

הודעה מאת משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע”מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה א’) (“הנאמן לאגרות החוב”):

בהמשך להודעת הנאמן להסדר הנושים על כוונתו לחלק דיווידנד פירוק ראשוני (לצפייה בהודעה לחץ כאן), מודיע הנאמן לאגרות החוב, כי בהתאם לשטר הנאמנות ביקש מהנאמן להסדר הנושים להפקיד בידיו את סכום דיווידנד הפירוק טרם החלוקה.

לכשיתקבל דיווידנד הפירוק הראשוני בידי הנאמן לאגרות החוב, ימשיך הנאמן לאגרות החוב את הליך ביצוע החלוקה בהתאם לתנאי שטר הנאמנות, תוך העברת חלק יחסי למי שהחזיק באגרות החוב (סדרה א’) ביום 20 במאי 2010, הוא היום הקובע לתשלום ריבית  וקרן שצפויים היו להיות משולמים ביום 31 במאי 2010 ואשר לא שולמו.

שתף:

שלח לנו הודעה