הודעה ללקוחות טופז אומנות המטבח בע”מ (בפירוק זמני) מיום 3.3.2014

שלום רב,

במענה לפניותיכם למשרדנו, המפרק הזמני של החברה מבקש להודיע ללקוחות כי ביום 26.2.2014 הגיש לבית המשפט המחוזי בנצרת דו”ח מס’ 2 מטעמו, במסגרתו הודיע המפרק הזמני לבית המשפט כי בנסיבות הקיימות אין אפשרות מעשית להחזיר את החברה לפעילות מלאה כ”עסק חי” ו/או למכור את כל פעילותה As Is. זאת, הן בשל היעדר מימון הדרוש להפעלה; הן בשל היעדר כדאיות כלכלית עבור משקיעים פוטנציאליים; והן לנוכח אובדן הערך הכלכלי של חלק ניכר מתיק הלקוחות, שלא ניתן לייצר עבורם מטבחים בפרק הזמן המתחייב. העתק דו”ח מס’ 2 של המפרק הזמני והחלטת בית המשפט מצורפים כנספח 1.

לפיכך, פנה המפרק הזמני לגיבוש מתווה למתן מענה פרטני ללקוחות ששילמו חלק קטן בלבד מערך הזמנתם כדלקמן: לקוחות החברה אשר שילמו מקדמה או חלק יחסי קטן מתמורת ההזמנה שביצעו, ואשר קיימת להם יתרת תשלום בגובה 70% ויותר מערך ההזמנה, יופנו על ידי המפרק הזמני לקבלני ביצוע שיתקשרו עם המפרק הזמני ועם הלקוחות בהסכם משולש ויתחייבו לסיים את ייצור המטבח עבור אותם לקוחות באופן שיתרת התשלום בגין הזמנתם (או בתוספת כספית מינימאלית שתתואם ותיסגר מראש מול הלקוח), תועבר לקופת הפירוק הזמני ובחלקה תשולם לקבלן המבצע.

על מנת לסייע ולייעל את התהליך מתבקשים בזאת לקוחות החברה להגיש למפרק הזמני את המסמכים המפורטים להלן ובהתאם לקטגוריה אליה הם משתייכים:

  • לקוחות אשר שילמו מעל 31% מערך הזמנתם לחברה – יתבקשו לשלוח בדואר רשום תביעת חוב עד ליום 1.5.2014 באמצעות הטופס המצורף כנספח 2 – בטופס זה יש לפרט את החוב הנטען מהחברה ולגבותו בחשבוניות וקבלות ובחתימה על תצהיר בפני עו”ד. לקוחות אלו יצטרפו למצבת הנושים של החברה ויזכו לתשלום דיבידנד, ככל שיחולק, מקופת הפירוק של החברה. יש להבהיר כי בשלב זה אין בידי המפרק הזמני מידע אודות גובה הדיבידנד שיהיה בידו לחלק או מועדו והוא עושה את מירב המאמצים גם בעניין זה.

  • לקוחות ששילמו 30% ומטה מערך הזמנתם לחברה – יתבקשו להעביר למפרק הזמני באמצעות מענה לדוא”ל זה את הטופס המצורף כנספח 3 – המפרק הזמני פועל על מנת לאפשר אספקת מטבחים ללקוחות אלו ויפנה אליהם באופן אישי עם קבלת הטופס כאמור לתיאום והבהרות.

אנו מודים על סבלנותכם ושיתוף הפעולה ועושים את מירב המאמצים לסייע לכל אחד ואחת מכם וליתן מענה מיטבי לכלל נושי החברה.

נספח 1 – דוח המפרק הזמני 

נספח 2 – טופס הגשת תביעת חוב

נספח 3 – טופס בקשה לייצור ואספקת מטבח שהוזמן

שתף:

שלח לנו הודעה