תשואה 10 – דוח נאמנות

הודעה מטעם הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א’) של החברה:

בבעל תפקיד הנאמן לביצוע הסדר נושים בחברת תשואה 10 בע”מ (בהסדר נושים) מתכבד בזאת לפרסם את דוח הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א’) של קופת הסדר הנושים של החברה, משמרת חברה לנאמנות בע”מ, והכל כמפורט בקובץ הרצ”ב.

 תשואה 10- הודעה מטעם הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א’).

שתף:

שלח לנו הודעה