הודעה על כינוס אסיפות נושים של חברת סוהו אילת השקעות בע”מ, ח.פ. 515274678 (בהקפאת הליכים) (להלן: “חברת הנכס”) וחברת הים האדום ניהול מלונות בע”מ, ח.פ. 515297745 (בפירוק) (להלן: “חברת הניהול”) אשר תתקיימנה ביום 14.5.2018

בעל התפקיד מתכבד להודיע כי ביום 14.5.2018 תתקיימנה אסיפות נושים של החברות הכל כמפורט בקובץ “הודעה על אסיפות נושים” המצ”ב.

נוסף על כך מצורפים המסמכים כדלקמן:

  1. החלטת כבוד בית המשפט מיום 26.4.2018 המאשרת את כינוס אסיפות הנושים.
  2. החלטת כבוד בית המשפט מיום 26.4.2018 לפיה: “הצעת מר מיכלין אינה מתייחסת לכלל הפרמטרים שהוצעו על ידי בעל התפקיד, ברם ניתן יהיה להעלותה בכפוף לכך שבעל התפקיד יבהיר את מגבולותיה”.
  3. החלטת כבוד בית המשפט מיום 29.4.2018 המאשרת את כינוס אסיפות הנושים ביום 14.5.2018.
  4. הצעת הסדר הנושים מטעם בעל התפקיד.
  5. הצעת הסדר הנושים מטעם בעלי השליטה, הכוללת גם הודעת הבהרה מטעם בעלי השליטה ביחס להצעתם וכן הסכם הפשרה שנחתם בין בנק מזרחי טפחות בע”מ לבין מר דורון מיכלין במסגרת הליכי פשיטת הרגל של מר מיכלין.
  6. ייפוי כוח ביחס לחברת הניהול.
  7. ייפוי כוח ביחס לחברת הנכס.
  8. טופס הודעה בדבר הסמכה או התנגדות להסדרי הנושים המוצעים. יודגש – לא ניתן להצביע בעד שתי ההצעות יחדיו.

שתף:

שלח לנו הודעה