הודעה בדבר הגשת בקשות לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ”ט-1999 והזמנה להגיש תביעות חוב

בהתאם להחלטות בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בתיקי פר”ק 27689-02-17 פר”ק 44247-06-17 ולתקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), התשס”ב-2002 (להלן: “התקנות”) נמסרת בזאת הודעה כדלקמן:

  1. בהתאם לתקנה 2(א) לתקנות, ביום 12.6.2017 הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו בקשה בהסכמה למתן הוראות לכינוס אסיפת נושים לאישור הסדר בהתאם לסעיף 350 לחוק החברות לחברת הים האדום ניהול מלונות בע”מ (בפירוק זמני) ולחברת סוהו אילת השקעות בע”מ (לשעבר די אנד ג’י השקעות נדל”ן בע”מ, בהקפאת הליכים) (פר”ק 27689-02-17, להלן וביחד: “החברות”), הבקשה אושרה בהחלטת בית המשפט מיום 15.6.2017. בהתאם לתקנה 11 לתקנות, אדם המעוניין להתנגד לבקשה, יגיש את התגדותו לבית המשפט עד ליום 11.7.2017.

  2. בנוסף, ביום 20.6.2017 הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו בקשה למתן צו הקפאת הליכים בהתאם לסעיף 350 לחוק החברות בקשר עם חברת סוהו אילת השקעות בע”מ (פר”ק 44247-06-17), הבקשה אושרה בהחלטת בית המשפט מיום 20.6.2017. בהתאם לתקנה 11 לתקנות, אדם המעוניין להתנגד לבקשה, יגיש את התגדותו לבית המשפט עד ליום 2.7.2017.

  3. בהתאם לתקנה 16(א) לתקנות, הרינו להודיע כי לצורך גיבוש הסדר נושים לחברות, על כל נושה או בעל מניות הטוען לחוב של איזה מן החברות כלפיו, להגיש את תביעת חובו או תביעתו לתיקון מרשם בעלי המניות, בצירוף כלל המסמכים הרלוונטיים, לעו”ד גיא גיסין (להלן: “בעל התפקיד”) שכתובתו הברזל 38B, רמת החייל, תל אביב, לא יאוחר מיום 31.7.2017. למען הסדר הטוב יובהר, כי נושה הטוען לחוב של שתי החברות כלפיו יגיש שתי תביעות חוב נפרדות, כל אחת על טופס נפרד ויצרף לכל אחת מהן את המסמכים הרלוונטיים. לצורך סיווג הנושים להצבעה באסיפות הנושים, תוכרענה תביעות החוב באופן אינדיקטיבי והכרעת חוב מלאה תימסר לנושים, ככל שיהיה בכך צורך בשלב מאוחר יותר, אולם לא תינתן אפשרות לתיקון תביעת החוב לאחר הגשתה.

שתף:

שלח לנו הודעה