זימון אסיפת הצבעה של מחזיקי אגרות חוב (סדרה ה’) של חברת ישאל אמלט (1993) השקעות בע”מ

הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ה’) של החברה, חברת אורורה פידליטי חברה לנאמנות בע”מ מתכבד בזאת להודיע על כינוס אסיפת הצבעה של מחזיקי אגרות החוב (ללא התכנסות בפועל, באמצעות כתבי הצבעה בלבד) בעניין החלפת הנאמן. האסיפה תיפתח ביום א’, 07.08.2016 בשעה 09:00. לפרטים נוספים ראו בבקשה את הקובץ הרצ”ב.

שתף:

שלח לנו הודעה