ישאל אמלט השקעות (1993) בע”מ (בהסדר נושים) – הודעה מטעם הנאמן למחזיקי אג”ח

בהמשך להודעת בעל תפקיד הנאמן לביצוע הסדר הנושים בחברת ישאל אמלט השקעות (1993) בע”מ (בהסדר נושים) בדבר חלוקת הדיבידנד השניה שבוצעה על ידו לכלל נושי החברה, מצ”ב דיווח מטעם אורורה פידליטי חברה לנאמנות בע”מ – הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ה’) של החברה, אודות תשלום למחזיקי אגרות החוב בצירוף הודעה (רולינג) שהתקבלה מטעם מס הכנסה, והכל כמפורט להלן:

הודעה למחזיקים על ביצוע החלוקה של הדיבידנד השני

ישאל אמלט 9.3.2014 – רולינג

שתף:

שלח לנו הודעה