הודעה מטעם בעל תפקיד הנאמן לביצוע הסדר הנושים

 בעל תפקיד הנאמן לביצוע הסדר נושים בחברת ישאל אמלט השקעות (1993) בע”מ (בהסדר נושים) (להלן ובהתאמה: “החברה” ו – “בעל התפקיד”) מתכבד לדווח בזאת, כי ביום 4.5.2014 הכיר בית המשפט המחוזי בתל אביב (כב’ השופט אורנשטיין) בתביעת החוב אשר הוגשה לבעל התפקיד מטעם מר ירון אביגדור, וזאת באופן חלקי בסך כולל של 3,500,000 ₪, והכל כמפורט בקובץ הרצ”ב.

משכך הדבר, זכאי מר אביגדור לקבלת דיבידנד מאת קופת הסדר הנושים, וזאת בשיעורים אשר חולקו לכלל נושי החברה עד למועד הנ”ל, קרי – לסך של כ-5.06% בפועל מגובה תביעות החוב המאושרות במסגרת החלוקה הראשונה שאושרה ביום 2.1.2014 (בקשה מס’ 53) וסך של כ-5.15% בפועל במסגרת החלוקה השנייה שאושרה ביום 28.4.2014 (בקשה מס’ 60). יובהר כי תשלום הדיבידנד בשיעורים המפורטים לעיל בוצע זה מכבר על ידי קופת הסדר הנושים לטובת מר אביגדור.

ישאל- בקשה 54 – פסק דין – אביגדור מיום 552014

שתף:

שלח לנו הודעה