הודעה בדבר שינוי שעת התכנסות האסיפות לצורך התייעצות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א’) ו- (סדרה ב’) של תשואה 10 בע”מ שזומנו ליום 29.10.2013

משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע”מ הנאמן לאגרות החוב (סדרה א’), והרמטיק נאמנות (1975) בע”מ, הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב’) (“הנאמנים”) של  תשואה 10 בע”מ (“החברה”), מתכבדות להודיע בזאת, כי חלף האמור בהודעת זימון אסיפות ההתייעצות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א’) ו- (סדרה ב’) של החברה,  אשר זומנו ליום 29.10.2013 בשעה 10:00, האסיפות תתקיימנה ביום 29 באוקטובר 2013, בשעה 11:00,ב”בית הרמטיק” ברח’ הירקון 113 (קומה 6) תל אביב (“האסיפה”).

תשואה 10 -שינוי שעת אסיפה

שתף:

שלח לנו הודעה