מצ”ב דו”ח הנאמן לאגרות החוב סדרה א’ של חברת תשואה 10 בע”מ (בפירוק) לשנת 2023 (18.6.2024)

________________________________________________________________________________________________

מצ”ב דו”ח עדכון מטעם הנאמן בקשר עם רישום הבית המשותף בבאר שבע והמלצה לקיים דיון לטובת קידום התיק (10.6.2024)

________________________________________________________________________________________________

מצ”ב דיווח המתוקן מטעם נאמן

מצ”ב דו”ח מטעם הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א’) של החברה (28.6.2023)

________________________________________________________________________________________________

מצ”ב דיווח המתוקן מטעם נאמן תשואה 10 – אג”ח ב’ (חלוקה)

________________________________________________________________________________________________

מצ”ב דיווח מתוקן מטעם נאמן אג”ח ב’ (חלוקה)

________________________________________________________________________________________________

מצ”ב דו”ח מטעם נאמן אג”ח ב’ (ביצוע חלוקה למחזיקים)

________________________________________________________________________________________________

מצ”ב דו”ח מטעם הנאמן לאגרות החוב של החברה (סדרה א’)

________________________________________________________________________________________________

מצ”ב דיווח מטעם הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א’) של החברה בענין חלוקת דיבידנד

________________________________________________________________________________________________

מצ”ב דו”ח שנתי מטעם הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א’) של החברה  לשנת 2020

_______________________________________________________________________________________________

מצ”ב הודעה מטעם הרמטיק- נאמנות (1975) בע”מ, הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב’) של תשואה 10 בע”מ (בהסדר נושים), (להלן בהתאמה: “הנאמן”, “המחזיקים” ו- “החברה”) בעניין תשלום דיבידנד ביניים למחזיקים.

_______________________________________________________________________________________________

מצ”ב הודעה מטעם משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע”מ, הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א’) של תשואה 10 בע”מ (בהסדר נושים), (להלן בהתאמה: “הנאמן”, “המחזיקים” ו- “החברה”) בעניין תשלום דיבידנד ביניים למחזיקים

_______________________________________________________________________________________________

מצ”ב דו”ח שנתי מטעם הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב’) של החברה לשנת 2019

(יום שני, 25 באוגוסט 2020)

_______________________________________________________________________________________________

מצ”ב דו”ח שנתי מטעם הנאמן למחזיקי   אגרות החוב (סדרה א’) של החברה  לשנת 2019

(יום שני, 15 ביוני 2020)

_______________________________________________________________________________________________

מצ”ב דו”ח הנאמן לאגרות החוב סדרה א’ קופת הפירוק של חברת תשואה 10 בע”מ לשנת 2018

(יום ראשון, 30 יוני 2019)

________________________________________________________________________________________________

בעל התפקיד מתכבד להודיע על זימון אסיפת מחזיקים כמפורט בקובץ המצ”ב

(יום רביעי, 5 דצמבר 2018)

דו”ח הנאמן לאגרות החוב (סדרה א’)

מצ”ב דו”ח שנתי מטעם הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א’) של החברה לשנת 2017

(יום שלישי, 19 יוני 2018)

________________________________________________________________________________________________

דו”ח שנתי – נאמנות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב’)

(יום ראשון, 10 יוני 2018)

________________________________________________________________________________________________

דו”ח שנתי – נאמנות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב’)

(יום חמישי, 22nd יוני 2017)

________________________________________________________________________________________________

דו”ח שנתי – נאמנות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב’)

דו”ח הנאמן לאגרות החוב (סדרה א’)

(יום ראשון, 11th יוני 2017)

דוח הנאמן לאגרות החוב סדרה א’, הסדר נושים של חברת תשואה 10 בע”מ לשנת 2016.

הודעה בדבר זימון אסיפות לצורך התייעצות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א’) ו-(סדרה ב’) של תשואה 10 בע”מ (בהסדר נושים)

(יום שני, 19th ספטמבר 2016)

משמרת חברה לשירותי נאמנות בע”מ הנאמן לאגרות החוב (סדרה א’), והרמטיק נאמנות (1975) בע”מ, הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב’) של תשואה 10 בע”מ (“החברה”), מתכבדות להודיע בזאת על כינוסן של אסיפות התייעצות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א’) ו-(סדרה ב’) של החברה (באסיפות אלו לא תתקיימנה הצבעות)

דו”ח הנאמן לאגרות החוב (סדרה א’)

(יום שני, 20th יוני 2016)

דוח הנאמן לאגרות החוב סדרה א הסדר נושים של חברת תשואה 10 בעמ לשנת 2015

הודעה בדבר הנושאים שנדונו באסיפות מחזיקי אג”ח (סדרות א’ ו-ב’) של תשואה 10 בע”מ (בהסדר נושים)

(יום רביעי, 9th ספטמבר 2015)

הודעה בדבר הנושאים שנדונו באסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרה א) ו- (סדרה ב) של תשואה 10 בע”מ (בהסדר נושים)

תשואה 10 – הודעה בדבר הנושאים שנדונו באסיפה

(יום שני, 7th ספטמבר 2015)

תשואה 10-הודעה בדבר הנושאים שנדונו באסיפה-V001

 
 

הודעה בדבר דחיית מועד כינוס אסיפות של מחזיקי אג”ח סדרות א’ ו- ב’

(יום חמישי, 6th אוגוסט 2015)

הודעה בדבר דחיית מועד כינוס אסיפות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א’) ו-(סדרה ב’), של תשואה 10 בע”מ (בהסדר נושים)

הודעה בדבר זימון אסיפות לצורך התייעצות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א’) ו – (סדרה ב’) של תשואה 10 בע”מ (בהסדר נושים)

(יום רביעי, 22nd יולי 2015)

הודעה בדבר זימון אסיפות לצורך התייעצות של מחזיקי אגרות החוב סדרות א’-ב’ של תשואה 10 בע”מ (בהסדר נושים)

דוח הנאמן לאגרות החוב סדרה א’

(יום ראשון, 14th יוני 2015)

דוח הנאמן לאגרות החוב סדרה א קופת הפירוק של חברת תשואה 10 בעמ לשנת 2014

זימון אסיפת מחזיקי אג”ח – סדרות א’ ו- ב’

(יום שני, 17th נובמבר 2014)

מצ”ב זימון לאסיפת מחזיקי אג”ח סדרות א’ ו-ב’  תשואה 10 -זימון אסיפת מחזיקים

תשואה 10 – דוח נאמנות

(יום ראשון, 22nd יוני 2014)

הודעה מטעם הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א’) של החברה: בעל תפקיד הנאמן לביצוע הסדר נושים בחברת תשואה 10 בע”מ (בהסדר נושים) מתכבד בזאת לפרסם את דוח הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א’) של קופת הסדר הנושים של החברה, משמרת חברה לנאמנות בע”מ

הודעה על הגשת תביעה נגד בעלי שליטה, נושאי משרה ודירקטורים לשעבר בתשואה 10 בע”מ (בהסדר נושים)

(יום שני, 10th פברואר 2014)

עו”ד גיא גיסין, בעל התפקיד הנאמן לביצוע הסדר נושים של תשואה 10 בע”מ (בהסדר נושים) מבקש להודיע על דבר הגשת תביעה נגד בעלי השליטה, נושאי המשרה, דירקטורים וצדדים שלישיים נוספים בין היתר לפי עילות סעיפים 373-374 לפקודת החברות. רצ”ב העתק כתב התביעה (ללא נספחים) בת”א 19560-02-14 גיסין נ’ שמש ואח’.

דו”ח שנתי – נאמנות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב’)

(יום חמישי, 22nd יוני 2017)

דו”ח שנתי – נאמנות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב’)

דו”ח הנאמן לאגרות החוב (סדרה א’)

(יום ראשון, 11th יוני 2017)

דוח הנאמן לאגרות החוב סדרה א’, הסדר נושים של חברת תשואה 10 בע”מ לשנת 2016.

הודעה בדבר זימון אסיפות לצורך התייעצות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א’) ו-(סדרה ב’) של תשואה 10 בע”מ (בהסדר נושים)

(יום שני, 19th ספטמבר 2016)

משמרת חברה לשירותי נאמנות בע”מ הנאמן לאגרות החוב (סדרה א’), והרמטיק נאמנות (1975) בע”מ, הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב’) של תשואה 10 בע”מ (“החברה”), מתכבדות להודיע בזאת על כינוסן של אסיפות התייעצות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א’) ו-(סדרה ב’) של החברה (באסיפות אלו לא תתקיימנה הצבעות)

דו”ח הנאמן לאגרות החוב (סדרה א’)

(יום שני, 20th יוני 2016)

דוח הנאמן לאגרות החוב סדרה א הסדר נושים של חברת תשואה 10 בעמ לשנת 2015

הודעה בדבר הנושאים שנדונו באסיפות מחזיקי אג”ח (סדרות א’ ו-ב’) של תשואה 10 בע”מ (בהסדר נושים)

(יום רביעי, 9th ספטמבר 2015)

הודעה בדבר הנושאים שנדונו באסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרה א) ו- (סדרה ב) של תשואה 10 בע”מ (בהסדר נושים)

תשואה 10 – הודעה בדבר הנושאים שנדונו באסיפה

(יום שני, 7th ספטמבר 2015)

תשואה 10-הודעה בדבר הנושאים שנדונו באסיפה-V001

הודעה בדבר שינוי שעת התכנסות האסיפות לצורך התייעצות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א’) ו- (סדרה ב’) של תשואה 10 בע”מ שזומנו ליום 29.10.2013

(יום חמישי, 24th אוקטובר 2013)

משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע”מ הנאמן לאגרות החוב (סדרה א’), והרמטיק נאמנות (1975) בע”מ, הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב’) (“הנאמנים”) של  תשואה 10 בע”מ (“החברה”), מתכבדות להודיע בזאת, כי חלף האמור בהודעת זימון אסיפות ההתייעצות של מחזיקי אגרות (סדרה א’) ו- (סדרה ב’) של החברה,  אשר זומנו ליום 29.10.2013 בשעה 10:00, האסיפות תתקיימנה ביום 29 באוקטובר 2013, בשעה 11:00

הודעה בדבר זימון אסיפה לצורך התייעצות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א’) ו- (סדרה ב’) של תשואה 10 בע”מ

(יום חמישי, 10th אוקטובר 2013)

משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע”מ הנאמן לאגרות החוב (סדרה א’), והרמטיק נאמנות (1975) בע”מ, הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב’) (“הנאמנים”) של  תשואה 10 בע”מ (“החברה”), מתכבדות להודיע בזאת על כינוסן של אסיפות התייעצות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א’) ו- (סדרה ב’) של החברה

בית המשפט נעתר לבקשה להגשת תביעות נגד בעלי השליטה ונושאי משרה לאור ממצאי חקירות נסיבות קריסת החברה

(יום ראשון, 7th אפריל 2013)

בהמשך להודעת הנאמן להסדר נושים מיום 21.2.2013 בדבר הגשת דו”ח אודות חקירות הנאמן להסדר ובקשה למתן הוראות, מתכבד הנאמן להסדר נושים להודיע כי ביום 4.4.2013 התקבלה במשרדי הנאמן להסדר החלטת בית המשפט (כבוד סגנית הנשיאה, השופטת אלשיך) לפיה נעתר בית נעתר בית המשפט לבקשת הנאמן להסדר

דו”ח מטעם הנאמן להסדר נושים אודות נסיבות קריסת החברה ובקשה למתן הוראות

(יום חמישי, 21st פברואר 2013)

להלן דו”ח אשר הוגש מטעם הנאמן להסדר הנושים של חברת תשואה 10 (בהסדר נושים) לבית המשפט המחוזי בתל אביב ביום 20.2.2013

הודעה מאת משמרת, חברה לשירותי נאמנות בע”מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה א’) והרמטיק נאמנויות (1975) בע”מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ב’)

(יום שלישי, 12th פברואר 2013)

להלן הודעה מאת משמרת חברה לשירותי נאמנות בע”מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה א’) והרמטיק נאמנויות (1975) בע”מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ב’) בדבר חלוקת דיבידנד, שהתקבל במסגרת הסדר הנושים של החברה, למחזיקי אגרות החוב של החברה. תשואה 10 הודעה.

הודעה מאת משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע”מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה א’)

(יום ראשון, 19th אוגוסט 2012)

הודעה מאת משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע”מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה א’) (“הנאמן לאגרות החוב”): בהמשך להודעת הנאמן להסדר הנושים על כוונתו לחלק דיווידנד פירוק ראשוני (לצפייה בהודעה לחץ כאן), מודיע הנאמן לאגרות החוב, כי בהתאם לשטר הנאמנות ביקש מהנאמן מהנאמן להסדר הנושים להפקיד בידיו את סכום דיווידנד הפירוק טרם החלוקה.

תשואה 10 – בקשה למתן הוראות – בקשה מספר 32

(יום רביעי, 18th יולי 2012)

ביום 18.7.2012 הגיש הנאמן להסדר בקשה למתן הוראות (בקשה מספר 32) לאשר לנאמן להסדר לבצע חלוקה ראשונה של דיבידנד לנושים בלתי מובטחים.

תשואה 10 – בקשה למתן הוראות (מספר 31)

(יום רביעי, 27th יוני 2012)

ביום 27.6.2012 הגיש הנאמן להסדר בקשה למתן הוראות (בקשה מספר 31).
לאשר לנאמן להסדר הנושים של החברה לקבל את בקשת אפסווינג קפיטל בע”מ – בעלת השליטה בגילאון, לפרוס את יתרת התשלום המגיע לקופת הסדר הנושים (כפי שאושרה ע”י בית המשפט ביום 8.3.2012) בגין רכישת השלד הבורסאי של החברה, כך שתשלום יתרת התמורה יושלם בתוך כ-90 יום ובתוספת ריבית.

תשואה 10 בע”מ – בקשות למתן הוראות

(יום שני, 25th יוני 2012)

ביום 25.6.2012 הגיש הנאמן להסדר שתי בקשות למתן הוראות.

דוח שלישי מטעם הנאמן להסדר

(יום שלישי, 10th אפריל 2012)

דוח שלישי מטעם הנאמן להסדר

תשואה 10

(יום חמישי, 8th מרץ 2012)

ביום 3 בינואר 2012 אושר הסדר נושים לחברת תשואה 10 בע”מ (להלן: “החברה”) על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו (להלן: “ההסדר”) וכן אושר מינויו של עו”ד גיא גיסין כנאמן להסדר הנושים של החברה (להלן: “הנאמן להסדר”).

שתף:

שלח לנו הודעה